FAQ java training

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij een andere uiterste betaaldatum vermeld wordt. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% op jaarbasis, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 40 €).

Artikel 2

Het niet tijdig betalen van een factuur geeft ons het recht de uitvoering van alle andere lopende opdrachten eenzijdig en zonder voorafgaandelijke verwittiging op te schorten.

Artikel 3

Annulatie van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulatie is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling.

Artikel 4

Bij online aankopen heeft de klant na betaling niet het recht af te zien van zijn aankoop.

Artikel 5

Aangekochte syllabi, zowel E-boeks als gedrukte exemplaren, vallen onder auteursrechtelijke bescherming. De toegestane afdruk van een E-boek is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en geniet dezelfde auteursrechtelijke bescherming als een aangekocht gedrukt exemplaar. Het schenden van deze rechten kan leiden tot juridische vervolging.

Artikel 6

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 7

De gegevens van een bestelling worden verwerkt zoals aangegeven in de privacyverklaring.

Artikel 8

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Java Get Powered